INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO") oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grzegorz Baranowski - KONTEKST, Grzegorz Baranowski; dane kontaktowe: adres: ul. Waszczyka 1c/19, 65-664 Zielona Góra, telefon: 601967461, email: kontekst@kontekst.com.pl.
 2. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
  1. dokonywanie działań zmierzających do realizacji zlecenia/umowy (złożenie oferty, uzgodnienie warunków realizacji, itp.);
  2. wykonywanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wpis czynności do Repertorium czynności tłumacza przysięgłego, wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej, itp.);
  3. prawnie uzasadnionego interesu w celach archiwalnych (zachowanie historii współpracy, prawna potrzeba wykazania faktów).
 3. Pana/Pani dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tzn.:
  1. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) nakazują przechowywać dane;
  2. czas wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym;
  3. czas do momentu wycofania zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści danych;
  2. sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. przenoszenia danych.
 5. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja zlecenia/umowy nie będą możliwe.

Copyright © 2021. All rights reserved. ctinet.pl - hosting, certyfikaty SSL, domeny, webdesign